Modern Noaberschap

Met Modern Noaberschap bedoelen we een nieuw netwerk van mensen, gebaseerd op de kernwaarden van het ‘oude’ Noaberschap. Mensen die dit netwerk vormen helpen elkaar om aangenaam te wonen, te werken en te leven. Nieuwe communicatiemiddelen ondersteunen de verbindingen die de mensen met elkaar en buiten het netwerk hebben. Gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen, inzet van talenten, diversiteit en wederkerigheid zijn de nieuwe ongeschreven regels. Dat zijn ook de traditionele waarden van de PvdA: omkijken naar elkaar, solidariteit, perspectief en zekerheid bieden.

Met elkaar en voor elkaar

Modern Noaberschap  is geen loos begrip. De huidige tijd laat meer dan ooit zien dat je zonder solidariteit en zekerheid niet verder komt. De PvdA Eemsdelta wil Modern Noaberschap en solidariteit actief bevorderen door gemeenschappen daar beleidsmatig en financieel de ruimte voor te geven en te ondersteunen.

Daarom  willen we dat mensen samen keuzes kunnen maken om samen sterker te staan. Dorpshuizen, buurtcentra en digitale  ontmoetingen spelen hierbij een belangrijke rol. Van hulp bij alledaagse dingen tot het overnemen van taken die vroeger bijna vanzelfsprekend door de gemeente of door instellingen gedaan werden. Een hechte samenleving is een garantie voor een duurzame samenleving waarin iedereen mee kan doen. De gemeente blijft beschikbaar als vangnet.

De PvdA Eemsdelta vindt emancipatie, zeggenschap en zelforganisatie van de inwoners in de buurten en wijken van groot belang. Wij willen dat iedereen mee kan praten over zaken die je direct raken, ieders mening doet er toe. Er moeten korte lijnen zijn met het gemeentebestuur. Vertrouwen en betrokkenheid is de kern van de verbinding tussen inwoners en bestuur.

De PvdA Eemsdelta blijft dorpshuizen en buurtcentra ondersteunen. Experimenten met dorpsbudgetten ondersteunen wij zodat bewoners zelf richting kunnen geven aan hun eigen leefomgeving.

De samenleving zijn wij zelf, we verwachten dat iedereen zich naar vermogen inzet voor deze samenleving, maar voor de mensen die het even of langdurig moeilijk hebben bieden we extra hulp.

Wanneer er keuzes gemaakt moeten worden stellen wij altijd de vraag, helpt dit mensen verder? Hiermee bieden we perspectief op een betere toekomst.

 

Iedereen actief, zeker zijn van goed werk en een fatsoenlijk salaris

Werk is zoveel meer dan je inkomen. Het is je heden en je toekomst, het is mee kunnen doen en een bijdrage leveren. Het is plezier hebben met je collega’s. Goed werk met een fatsoenlijk salaris is daarom belangrijk. Iedereen doet mee, met focus op betaald werk. Goed werk helpt ook de gemeenschap om sterk te staan.

De gemeente Eemsdelta heeft veel en ook heel verschillende bedrijven, van de procesindustrie met veel toeleveranciers in de regio, tot start-ups en alles wat daartussen in zit.

Vroeger zeiden we “Koopt elders niet wat je eigen gemeente je biedt”. Met alle Internet-winkels is dat een beetje ouderwets, maar “samen sterk” geldt nog steeds. Verschraling van winkelvoorzieningen willen we tegengaan en waar nodig centraliseren om het aanbod te versterken.

De PvdA Eemsdelta vindt het belangrijk dat de gemeente alles doet wat in haar vermogen ligt om werkgelegenheid te creëren en te behouden. Dit betekent dat actief opgetrokken wordt met ondernemersorganisaties. Bedrijven worden actief verleid zich in onze regio te vestigen op voorwaarde dat zij een bijdrage leveren aan de samenleving. Wij vragen daarvoor in ruil dat werkgevers ook mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk helpen. We noemen dat Social Return, iets terug doen voor de samenleving, ook dat is Modern Noaberschap.

Onze oude waarde waar we trots op zijn is dat onderwijs, kennis, mensen “verheft” en verder brengt. We willen ons actief inzetten voor “een leven lang leren” en werk-fit zijn en blijven. Mensen zonder opleiding, of diploma (kwalificaties) zijn kwetsbaar. Als de economie ooit weer achteruit gaat, bijvoorbeeld door een crisis, verliezen zij als eersten hun baan. Dit maakt ook de gemeente kwetsbaar. Een echte baan voor een echt salaris is het motto van de PvdA, lokaal en landelijk.

We willen in de gemeente een platform bieden om samen met de vele zzp’ers en kleine mkb’ers een vangnet te bouwen terwijl het goed gaat, zodat ze ook geholpen kunnen worden ls het wat minder gaat.

 

 

Ondersteunen burgerinitiatief , herstel van vertrouwen

In onze gemeente zijn mensen hard getroffen door de effecten van overheidsbeleid bijvoorbeeld de gaswinning. De reparatie van die effecten is nog lang niet voltooid. We willen ons inzetten voor het herstellen van vertrouwen, dat kan alleen door een overheid die vertrouwen heeft in haar inwoners en hen serieus neemt.

De gemeente is er altijd voor alle taken die van rechtswege voor de gemeente zijn. De PvdA Eemsdelta vindt dat iedere euro die de gemeente uitgeeft verantwoord wordt uitgegeven, dat maakt ons zuinig en verantwoordelijk. Daar waar groepen inwoners het algemeen belang beter kunnen dienen laat de gemeente graag los in vertrouwen. We kiezen er dan voor om gemeentelijke middelen door inwoners in te zetten in plaats van extra ambtelijke capaciteit. We geven ruimte aan burgerinitiatieven en ondersteunen met kennis en vaardigheden.

Onze inwoners hebben met elkaar meer denkkracht en organisatievermogen dan de gemeente met haar medewerkers ooit op de been kan brengen. We willen ons als bestuurders “klein” maken en ons dienend op stellen daar waar het gemeenschappelijk belang gediend wordt.

De PvdA Eemsdelta vindt het belangrijk dat plannen met een grote impact op de leefomgeving gesteund worden door de bevolking.  Dat kan alleen wanneer inwoners en maatschappelijke organisatie vroegtijdig betrokken zijn bij die plannen en echt invloed kunnen hebben.

De wijken- en dorpen-aanpak van de afgelopen jaren heeft goede resultaten opgeleverd voor leefbaarheid, sociale cohesie en veiligheid. De wijk en het dorp zijn belangrijke ontmoetingspunten voor verschillende bevolkingsgroepen. Het blijft essentieel dat we investeren in dorpen en wijken om de leefbaarheid te vergroten. Schoon, heel en veilig blijft ons uitgangspunt.

De PvdA Eemsdelta wil daarom geld vrij maken voor een dorp/stads vernieuwingsfonds om te kunnen werken aan behoud van leefbaarheid in de dorpskernen en wijken. Bewoners krijgen hier directe invloed op.

 

 

Samen-leven

Wij vinden dat het samen-leven onze gemeente maakt tot wat ze is. We zijn daarmee niet alleen een verzameling individuen met verdiencapaciteit, maar we zijn ook en vooral groepen inwoners, lokale gemeenschappen met oog voor elkaar. Inwoners zijn als eerste bereid om elkaar in dat samenleven te ondersteunen. Ze weten daarbij de gemeente Eemsdelta naast zich om mee te denken. Achter zich om te steunen. En voor zich om te beschermen.

Samen zijn wij de samenleving, iedereen draagt bij aan deze samenleving naar draagkracht. Maar de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.