Werk en zorg

Een fatsoenlijk inkomen, plezier hebben met je collega's. Goed werk. Dat is de basis voor een mooie toekomst. Werk is zoveel meer dan alleen je inkomen. Het is je heden en je toekomst. Het is mee kunnen doen en een bijdrage leveren. Het is plezier hebben met je collega’s. Goed werk met een fatsoenlijk salaris is daarom voor de PvdA Eemsdelta heel belangrijk. En mocht jezelf ziek worden, of iemand uit je naaste omgeving, dan is in één klap al het andere onbelangrijk. Je bestaan wankelt. Je wil de zekerheid dat je geholpen wordt. Dat je de zorg, aandacht en liefde krijgt die nodig is.

Werk met perspectief
Werk dat past bij je capaciteiten, kennis en kunde. Hierdoor kun je onderdeel zijn van een bedrijf en je eigen netwerk vergroten. De PvdA Eemsdelta zet hier actief op in.
Wanneer mensen hun baan verliezen en ook als ze al langer werkloos zijn of in de bijstand raken wil de PvdA Eemsdelta actief helpen bij het vinden van werk. Vanuit de mogelijkheden van mensen kijken we naar de aansluiting op de arbeidsmarkt en wat er nodig is om die aansluiting te verbeteren.
De PvdA Eemsdelta wil experimenteerruimte creëren voor nieuwe arrangementen waarbij de inzet is een (langdurig en volledig) beroep op bijstand te voorkomen. Een voorbeeld van zo’n arrangement is de mogelijkheid bij te verdienen naast een uitkering.
Wij willen dat mensen vanuit een uitkering gestimuleerd worden erop vooruit te gaan als zij vanuit die uitkering gaan werken. In huidige regelgeving gaan mensen er dan vaak juist niet op vooruit, dat noemt men de armoedeval. We gaan op zoek naar manieren waarop mensen de armoedeval kunnen voorkomen. Het basisloon of varianten daarop willen we samen met andere gemeenten en de landelijke politiek nadrukkelijker uitgewerkt zien. Ook stages, extra scholing en onbetaalde arbeid kunnen vormen zijn die mensen verder helpen. Daarmee voorkomen we dat mensen langdurig in een uitkering blijven.
De PvdA Eemsdelta ziet dat niet voor alle mensen met een indicatie voor beschut werk geen werkplek is. Dat is wat we niet willen. Het is juist deze groep mensen die met veel plezier hun werk doet. Ze horen erbij, dat is onze opdracht.

Zorg en welzijn
De gemeente is sinds een aantal jaar verantwoordelijk dat de inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving, ook wanneer zij zorg, begeleiding en hulp nodig hebben.
Voor een kleine groep jongeren en ouderen is meer zorg nodig en soms veel meer zorg. In de afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan met de verantwoordelijkheid voor deze zorg.
We vinden het belangrijk dat ouderen en gehandicapten langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat is prettiger voor hen. Familie, buren en vrienden zijn vaak bereid ergens mee te helpen en waar nodig is er professionele hulp. Wanneer we professionele zorg inzetten moet dat ingebed zijn in een goed welzijnsaanbod dat de normale samenleving ondersteunt. In een actieve buurt waarin mensen omzien naar elkaar, kunnen ouderen langer zichzelf redden. Eenzaamheid wordt door contact in de buurt verzacht.
In een actieve samenleving waarin ouders letten op hun kinderen en kinderen mee doen aan sport en cultuur gaat het beter met die kinderen.
We hebben ook gezien dat het belangrijk is dat er toegankelijke professionele zorg is. Daarom vindt de PvdA Eemsdelta bereikbare huisartsenzorg in al onze wijken en dorpen belangrijk en streeft de PvdA Eemsdelta naar de vestiging van een anderhalve lijns-zorgcentrum in het gebied. Anderhalve lijnszorg combineert de toegankelijkheid van de huisartsenzorg (eerste lijn) met de specifieke kennis en diagnostiek van het ziekenhuis (tweede lijn).
Wanneer we professionele hulp inzetten dan gaan we voor kwaliteit. In de gemeente Eemsdelta willen we niet samenwerken met zorgcowboys die de zorg aan onze inwoners zien als een manier om snel geld te verdienen. Zij ondermijnen het vertrouwen dat nodig is.
Wij eisen van zorginstellingen dat ze zorg van goede kwaliteit leveren, zo dichtbij als mogelijk is.
Openbaar vervoer richting de medische voorzieningen buiten de regio moet optimaal zijn.

Zorg voor kwetsbare jongeren
Met de meeste kinderen gaat het goed. Maar ongeveer 1 op de twintig kinderen heeft zorg nodig die verder gaat.
De PvdA Eemsdelta redeneert vanuit het kind en de jeugdige. Als er zorg geboden wordt moet die zorg gericht zijn op het bieden van perspectief voor het kind (en zijn gezin) dat in de knel zit. Geld is belangrijk, maar komt op de tweede plek. Eerst komt de inhoud en daarvoor werken we samen met de professionals. Samen met huisartsen, gecertificeerde instellingen en vooral met de jeugdige en zijn gezin wordt gekeken naar de beste situatie voor de jeugdige en zijn gezin.
Ons beleid is een positief jeugdbeleid. Daar hoort ook bij dat wij ervoor kiezen om jongeren, die gebruik maken van jeugdzorg na hun 18de verjaardag niet in de steek te laten. Vanaf hun 17de wordt samen met hen gewerkt aan een zorgvuldige overgang naar zelfstandigheid of naar blijvende zorg en ondersteuning. Zo nodig loopt de jeugdzorg langer door.

Er wordt samen met andere gemeenten en de provincie hard ingezet op het bereiken van gezamenlijke doelen en het verkrijgen van afdoende middelen. De PvdA Eemsdelta vindt dat onze jonge inwoners nooit het kind van de rekening mogen worden. Bij de invoering van de Jeugdwet is 30% bezuinigd door het rijk, die fout moet ruimhartig worden gerepareerd.