Fractie Delfzijl

Informatie van de raadsfractie

28-02-18 Schriftelijke vragen inzake knelpunten in de ouderenzorg

31-01-18 Schriftelijke vragen inzake openbaar vervoer OZG Scheemda

30-01-18 Schriftelijke vragen Kustwegflats Delfzijl en aardbevingen

04-10-17  Antwoorden inzake budget jeugdzorg 2017

18-09-17  Schriftelijke vragen inzake budget jeugdzorg 2017

28-08-17  Schriftelijke vragen inzake bedreiging buurtschap Polen

28-08-17  Schriftelijke vragen inzake faillissement Klesch aluminium

23-08-17  Schriftelijke vragen inzake verduurzaming de Molenberg

 


Visie PvdA Delfzijl

De inwoners centraal.

De “oude politiek” bedacht het beleid in het gemeente huis. Volgens onze fractie is dat niet meer van deze tijd.
Als een bedrijf een initiatief neemt of de gemeente een ontwikkeling noodzakelijk acht, moet dit voortaan aan iedereen die een belang kan hebben, worden verteld. Eerst wordt het probleem voorgelegd en vervolgens worden ideeën van inwoners geïnventariseerd.
Samen met de kennis van de belanghebbenden komen er op deze manier betere oplossingen tot stand die bovendien kunnen rekenen op draagvlak.

Onze speerpunten zijn

 • Werkgelegenheid, inkomen en economie.
  We willen nieuwe technologieën in de regio en mensen kans op duurzaam werk geven. We willen geen vervuilende, verouderde en milieu bedreigende industrie.We willen concentratie van schone en groene werkgelegenheid op of nabij het Chemie – en Metalpark en niet dicht bij dorpen en/ of wijken. We willen maximale ondersteuning voor het MKB en de middenstand bij vestiging, vergunningverlening en facilitering van of bij de infrastructuur. We willen dat mensen de mogelijkheid krijgen om met behoud van uitkering een leerwerktraject te volgen. Er moet voor worden gewaakt dat dit geen verdringing op de arbeidsmarkt veroorzaakt.
 • Armoedebeleid
  Het aantal kinderen dat in armoede leeft moet worden teruggedrongen. Daar moeten op korte termijn plannen en financiële middelen voor komen. Het aantal ouderen dat in stille armoede leeft moet goed in beeld komen bij de gemeente. Vervolgens moeten er maatregelen worden getroffen om het aantal terug te dringen.
 • Wonen, woonomgeving, veiligheid
  De ontwikkelingen rondom de aardbevingsproblematiek moet nauwlettend worden gevolgd door de gemeente. Daar waar gedupeerden zich afgescheept voelen moet de gemeente ingrijpen en alles in het werk stellen om tot een bevredigende oplossing te komen. Er moet een betere balans tussen slopen en bouwen komen. Er wordt niet gesloopt als er niet gelijktijdig betaalbare woningen gebouwd worden. De aandacht voor de leefbaarheid in dorpen en wijken is prioriteit, evenals het ondersteunen van bewonersinitiatieven.
 • Onderwijs & zorg
  Onderwijs: Onze fractie bepleit kleinschaligheid met gebruikmaking van onderlinge samenwerking. Schaalvoordelen en efficiëntie kunnen zo worden gerealiseerd. Er moet worden voorkomen dat er grote kwaliteitsverschillen zijn tussen scholen. Het doorontwikkeling van kindcentra bijvoorbeeld in de vorm van een brede school alleen in samenspraak met inwoners/ ouders.Zorg: Onze fractie vindt het onacceptabel dat er een tweedeling in de zorg ontstaat. Mensen met een laag inkomen moeten dezelfde zorg krijgen dan mensen met een hoog inkomen. Wij willen dat de gemeente concrete maatregelen neemt om gezondheidsverschillen weg te werken. Verder moet de gemeente samen met gezondheidsorganisaties en inwoners maatregelen bedenken voor obesitas bij kinderen.
 • Cultuur en sport
  Wij vinden dat iedereen lid moet kunnen worden van een sportclub. Er mag daarvoor geen financiële barrière zijn.
  We willen dat de theaterfunctie van de Molenberg wordt behouden en duurzaam wordt gemaakt voor de toekomst.
  We willen dat er een maatschappelijk educatieve bibliotheekfunctie komt.
  We willen dat de muzieklessen op scholen in stand blijven zodat ook kinderen uit achterstandsgezinnen hiermee kennis kunnen maken en eventuele talenten worden ontdekt.