Leefbaarheid

De PvdA Eemsdelta wil actief investeren in leefbaarheid waarbij bewoners als ze dat willen meer in eigen beheer kunnen uitvoeren en waarbij corporaties kunnen blijven investeren in leefbare buurten. Leefbare steden, wijken en dorpen ontstaan niet vanzelf. Bewoners, corporaties en overheid moeten hier samen aan werken!

Perspectiefrijk wonen

De PvdA Eemsdelta vindt dat inwoners van de gemeente Eemsdelta het recht hebben om minimaal net zo veilig te wonen als alle andere Nederlanders. Er moet per woning gecompenseerd worden voor wat de woning en de bewoner de laatste decennia is overkomen. Nog steeds is er onvoldoende perspectief en tempo bij schadeherstel en versterken. Er dreigt een verdere tweedeling in ons gebied tussen kansrijken en kansarmen. Een sociale tweedeling die dwars door wijken en dorpen loopt. “Waarom wordt ons huis niet versterkt en dat van de buren wel”. De PvdA Eemsdelta vindt dit onrechtvaardig en ontwrichtend. Dit kan niet, er moet regie worden gevoerd zodat iedereen gelijke kansen krijgt en perspectief geboden wordt.

Het einddoel is helder. Veilige en toekomstbestendige huizen.  Doordat mensen zo lang aan het lijntje zijn gehouden is er achterstallig onderhoud ontstaan. Ook dit moet worden vergoed door het rijk.

Naast de vele schitterende plekken in onze gemeente ziet het er op sommige locaties troosteloos en armoedig uit. Dit moet worden aangepakt. Dit prachtige gebied verdient trotse inwoners en trotse straten, wijken en buurten, de PvdA Eemsmond ziet daar veel kansen voor.

Passend bij de oorzaak van de problematiek, de gaswinning, wil de PvdA Eemsdelta dat de gemeente Eemsdelta koploper wordt in toekomstbestendige energievoorziening.

De PvdA Eemsdelta vindt dat de gemeente hier keihard voor de inwoners moet opkomen.

 

Een prettige leefomgeving

In de komende jaren komt er een nieuwe manier waarop de overheid regie voert op de ontwikkeling van de leefomgeving. In de nog in te voeren  Omgevingswet  stelt de Gemeenteraad een kader vast voor de manier waarop projectontwikkelaars, bedrijven en burgerinitiatieven samenwerken. Dan wordt het nog belangrijker dat de gemeente keuzes maakt die ten goede komen aan de inwoners. De PvdA Eemsdelta vindt het een must dat inwoners een stem hebben en ruimte krijgen in de ontwikkeling van plannen.

Om te zorgen dat iedereen goed kan wonen moet er blijvend geïnvesteerd worden in de woningbouw. De PvdA Eemsdelta ziet de corporaties als ideale partner om te investeren in betaalbare en duurzame woningen zowel in de sociale sector als in  andere sectoren van de woningmarkt met ook speciale aandacht voor starters. Op deze manier kunnen ook projectontwikkelaars daar aan mee werken. De PvdA Eemsdelta wil huisjesmelkers tegengaan.

De PvdA Eemsdelta wil inzetten op een maatschappelijk woonakkoord, af te sluiten met corporaties, bouwers,  inwoners en ontwikkelaars. Hierin komen  de afspraken over nieuwbouw, betaalbaarheid, wijkvernieuwing en gebiedsontwikkeling.

De PvdA Eemsdelta heeft ook oog voor kleine zaken die belangrijk zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving zoals voldoende prullenbakken en plekken om tuinafval te verzamelen.

Veiligheid is een voorwaarde om in vrijheid te kunnen leven. In een onveilige omgeving kunnen burgers niet leven, kinderen niet spelen en ondernemers niet werken. De PvdA Eemsdelta wil buurtplannen waarin gezamenlijk doelstellingen voor veiligheid en leefbaarheid worden geformuleerd. Wijkagenten spelen daarbinnen een belangrijke rol.

De landbouw is van groot belang voor onze voedselvoorziening en is een belangrijke economische kracht. De landbouw heeft grote invloed op de kwaliteit van natuur- en milieu, op de leefomgeving. De PvdA Eemsdelta vindt dat landbouw duurzaam en circulair moet zijn ingericht waarbij de kwaliteit van de natuur en het landschap en de natuur- en historische waarden wordt gerespecteerd. Ook voor de landbouw geldt eerlijke prijzen voor eerlijke kwaliteit. De PvdA Eemsdelta begrijpt dat alleen met eerlijke prijzen boeren een andere weg kunnen kiezen dan ongewenste verdergaande schaalvergroting.

 

Voorzieningen

Voorzieningen als onderwijs, sportfaciliteiten, bibliotheek, maatschappelijke dienstverlening, de schouwburg, gezondheidszorg, openbaar vervoer, en winkels zijn van grote waarde voor de leefbaarheid van ons gebied en een belangrijke randvoorwaarde voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.

Voorzieningen blijven op niveau doordat inwoners er gebruik van maken en betrokken zijn bij het behoud van de voorziening. De afgelopen jaren zijn we er steeds indringender achter gekomen dat behoud geen vanzelfsprekende zaak is en vraagt om veel inzet.

De nieuwe gemeente Eemsdelta moet en zal maatwerkoplossingen vinden. Iedereen snapt dat de oplossing voor Appingedam niet persé de oplossing van Termunten of Toornwerd is. De gemeente zorgt met de voorzieningen waar zij verantwoordelijk voor is voor beschikbaarheid en bereikbaarheid. Er zijn ook belangrijke voorzieningen waar de gemeente niet rechtstreeks over gaat, zoals openbaar vervoer of curatieve gezondheidszorg. Denk aan de bereikbaarheid van ziekenhuizen of huisartsen. De gemeente is dan nadrukkelijk gesprekspartner en zet zich in om goede oplossingen te vinden voor de inwoners.

 

Perspectief voor jongeren in Eemsdelta

De PvdA Eemsdelta vindt dat het niet uit mag maken, waar je wieg staat, waar je woont, wie je ouders zijn, wat ze geloven, of hoeveel geld zij verdienen: Ieder kind gelijke kansen in woord en daad.

Onze jeugd heeft de toekomst. Beter onderwijs loont. Niet alleen omdat het aan de basis ligt van ontwikkeling, burgerschap en emancipatie, maar ook omdat een diploma je de grootste kans biedt op een goede baan. Wij willen dat kinderen in de gemeente Eemsdelta perspectief hebben. Daarom moet de gemeente Eemsdelta voor alle leeftijdscategorieën specifiek en actief beleid voeren. De gemeente zorgt voor samenhang en samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, sport, cultuur, maatschappelijk werk, de GGD en alle andere partijen.

Ieder kind heeft daardoor de kans om mee te doen. Kinderen zijn in beeld als het minder gaat en worden gesteund als zij zich ambitieus ontwikkelen net als alle kinderen die daar tussen zitten.

De PvdA Eemsdelta zet zich ervoor in dat kinderarmoede in de gemeente Eemsdelta naar nul gaat; dat is een grote uitdaging want 13% van de kinderen in onze gemeente groeit op in armoede. Armoede heeft negatieve gevolgen voor hun schoolprestatie en psychosociale ontwikkeling. Kinderen in armoede ervaren stress en uitsluiting. Wij willen dat deze kinderen de armoede te boven komen. Ons aloude verheffingsideaal is hier springlevend. De PvdA Eemsdelta wil dat er in overleg met het hele gezin maatwerk wordt geboden zodat het gezin uit de armoede komt. We ondersteunen, ook financieel maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld de Stichting Leergeld, Jeugdcultuur- en Jeugdsportfonds.  Maar de beste manier om armoede te bestrijden is betaald werk en goed onderwijs.

 

Onderwijs

De PvdA Eemsdelta zet zich in voor onderwijs dat van goede kwaliteit en goed bereikbaar is. Het onderwijs wordt verzorgd in veilige, gezonde gebouwen. Hier heeft de PvdA eerder laten zien samen met anderen tot grote resultaten te kunnen komen.

Alle verschillende opleidingen moeten bereikbaar zijn voor onze inwoners. Het voortgezet onderwijs zien we het liefst samengebracht op de campus die voortkomt uit het scholenprogramma.  Een goede samenwerking met het bedrijfsleven is belangrijk, onderwijs in kleinere groepjes bij bedrijven. Een volledig aanbod van primair onderwijs tot en met voortgezet onderwijs blijft in onze regio.

 

Kunst en cultuur

We waarderen de verbindende factor van kunst en cultuur.

Kunst gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, Kunst en cultuur troost, daagt uit, onderzoekt, verrast en shockeert, geeft plezier en zet aan tot denken, het raakt en verbindt. We waarderen cultuur in de eerste plaats om de kunst zelf. In een samenleving die steeds meer gepolariseerd raakt is het belangrijk dat we mensen in staat stellen zich in te leven in de wereld van een ander.

Cultuureducatie voor kinderen is belangrijk om cultuur te delen en emancipatie te bevorderen. Cultuur heeft ook een economische betekenis en belangrijk voor het toerisme.

We willen dat alle scholieren kunnen deelnemen aan cultuureducatie. De PvdA Eemsdelta wil dat alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hieraan meedoen. Cultuureducatie, zoals muziekles en dans moet voor alle kinderen bereikbaar zijn.

We maken gebruik van de mogelijkheden die deelname aan regionale projecten biedt.

De PvdA Eemsdelta ziet en waardeert de culturele en kunsten sector als volwaardige partner. Van de Molenberg tot het WAT (Westerwijtwerder Amateur Toneel). Wij zijn trots op onze muziekverenigingen en musea en wij waarderen hun belang voor de inwoners. Zij verdienen ondersteuning door de gemeente als voorbeelden van burgerinitiatieven.